Wikia DyingLight
Advertisement

Nails (Đinh) là một nguyên liệu chế tạo trong Dying Light.

Advertisement