Wikia DyingLight
Advertisement

Metal Parts là một loại nguyên liệu chế tạo trong Dying Light. Có thể sử dụng để sửa chữa vũ khí.

Advertisement