Wikia DyingLight
Advertisement

Kỹ năng Nhanh nhẹn (Agility Skills) là một cột kỹ năng trong Dying Light.

Người chơi có thể nhận được điểm kinh nghiệm (SP) để mở khoá những kỹ năng này qua việc nhảy, leo, trèo,...

Kỹ năng Nhanh nhẹn[]

 • Dodge
 • Slide
 • Leg Breaker
 • Grapple
 • Brutal Grapple
 • Health Regen
 • Health Regen II
 • Vault
 • Vault Stun
 • Dropkick
 • Dropkick Bomb
 • Light Drop
 • Forward Roll
 • Escape
 • Instant Escape
 • Reversal
 • Tackle
 • Ram
 • Backslash
 • Tic Tac
 • Freerunning Adept
 • Freerunning Expert
 • Ultimate Runnerww
Advertisement