Wikia DyingLight
Advertisement

Gauze là một nguyên liệu chế tạo khá khó tìm trong Dying Light.

Thường được dùng nhiều nhất để chế tạo Medkit, tuy nhiên cũng là một nguyên liệu chế tạo cho một số vũ khí và Mod vũ khí. Thường được tìm thấy trong những tủ thuốc.

Advertisement